วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

lad

lad


simple number         Weight (G)            volume (ml)           Density

           7                       100                         245                   0.40816

           6                       50                           110.9                0.545085

      pumice                   45                           20.92                2.15105

          3                        45                            47                    0.95744

          X                       50                            120.4               0.41528

           2                       50                            137.5               0.36363